EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Medezeggenschapsraad

MR
Elke school of instelling moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR van VSO Lelystad-Emmeloord is een orgaan, dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt van de scholen die hiertoe behoren. Dat wordt gedaan aan de hand van een reglement, waarin wettelijk is vastgelegd bij welke voorgenomen besluiten van het beleidsteam een advies- of instemmingsrecht geldt. De scholen die vallen onder VSO Lelystad-Emmeloord zijn De Anger, De Rede, De Optimist en het Aurum College.

De MR bestaat altijd uit een gelijk aantal afgevaardigden van medewerkers en ouders. Per school zijn dit twee personeelsleden en twee ouders, in totaal zijn er 16 leden. De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in maand op maandag, overleg met de directie en/of het schoolbestuur.  Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of fusie tussen scholen. De mogelijkheid tot scholing is aanwezig.

De MR heeft de volgende rechten:
Informatierecht
Het schoolbestuur moet de MR tijdig alle informatie geven die de MR nodig heeft om goed te functioneren.
Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR.
Instemmingsrecht
Bij bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming nodig van de MR. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school.

De notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de MR-leden van de school. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt dat eveneens op te vragen is.

GMR
Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen. De GMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht. Per school kan één ouder en één teamlid worden afgevaardigd vanuit de MR naar de GMR. De GMR komt twee keer per maand bijeen en heeft daarin één keer per maand overleg met de bestuurder. De GMR heeft daarnaast minstens één keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht van Eduvier onderwijsgroep. 

Eduvier heeft ook een bovenschoolse medezeggenschapsraad (BMR). Dat is een combinatie van de MR van De Steiger en de GMR. Dit is vanwege de verschillende cao’s op de scholen.

Heeft u als ouder vragen over de GMR, of belangstelling om toe te treden tot de medezeggenschapsraad (MR) van de school waarop uw zoon/dochter onderwijs volgt, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of met een MR-lid.